استخدامی

متقاضی گرامی ! لطفا فرم استخدامی را با دقت و صداقت پر نمایید . در ضمن پر کردن فرم به منزله استخدام قطعی نمی باشد.

**موارد ستاره دار الزامی می باشد و حتما باید تکمیل گردد**

اطلاعات فردی و انتخاب شغل

شغل درخواستی
  حقوق درخواستی

نام و نام خانوادگی *  
نام پدر*  
محل تولد*  
شماره شناسنامه*  
تاریخ تولد*  
محل صدور*  
وضعیت تاهل*  
تعداد افراد تحت تکفل
کد ملی*  
ملیت*  
دین*  
مذهب*  
معرف
جنسیت*
 
محل سکونت*
 
توضیح:
نشانی کامل منزل*  
تلفن*  
همراه*    
تلفن همراه یکی از بستگان درجه 1 را ذکر نمایید:
تلفن همراه*  
نسبت*  

سوابق تحصیلی

  *
سوابق علمی خود را وارد نمایید.برای افزودن سوابق تحصیلی از دکمه های + استفاده نمایید.
مدرک تحصیلی(به ترتیب آخرین مدرک):
رشته تحصیلی  
معدل کل  
نام موسسه آموزشی  
شهر-کشور  

سوابق کاری

کلیه سوابق شغلی خود را وارد نمایید.برای افزودن سوابق شغلی از دکمه های + استفاده نمایید.
نام شرکت(به ترتیب از آخرین سابقه کاری)  
عنوان شغلی یا سمت  
زمان فعالیت  
تاریخ شروع  
تاریخ پایان  
آخرین حقوق دریافتی  
دلیل ترک کار  

آشنایی به زبان های خارجی،کامپیوتر و سایر دوره ها

برای افزودن زبان جدید از دکمه + استفاده نمایید.
زبان  
خواندن  
نوشتن  
مکالمه  
ترجمه  

میزان آشنایی با کامپیوتر

windows:  
word:  
Excel:  
نرم افزارهای هتلی:  
اینترنت:  
نام دوره هایی که در رابطه با شغل مذبور گذرانده اید را ذکر نمایید:
نام دوره
نام موسسه
طول دوره
سال پایان
مدرک
بدینوسیله صحت کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را تایید و گواهی می کنم: